Langšádlová: TTIP bude mít na Českou republiku pozitivní dopady

Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP) má za cíl liberalizaci obchodu mezi dvěma největšími bloky globální ekonomiky, EU a USA.


Cla mezi nimi stále existují, ve většině sektorů však v současnosti dosahují nízké úrovně. Hlavní ekonomický potenciál TTIP tak spočívá v případné eliminaci netarifních bariér vzájemného obchodu. Dle studie provedené Asociací pro mezinárodní otázky, VŠE a CERGE-EI, která pracuje se čtyřmi scénáři finální podoby TTIP, budou dopady na Českou republiku pozitivní.
Obchod České republiky s USA je v současnosti 2. nejvyšší po zemích EU, do USA míří 2,2 % českého vývozu. Ambiciózní scénář předpovídá změnu reálného HDP (očištěného o vliv cen) téměř o 0,71 %. Důležitým sdělením je především to, že ani jeden ze scénářů neočekává negativní dopady TTIP na českou ekonomiku.
Český obchod s USA je nutné vnímat v širším kontextu mezinárodní dělby práce. Hlavní potenciál TTIP pro ČR spočívá ve stimulaci českého vývozu do jiných zemí EU, které jsou více provázány s ekonomikou USA. TTIP povede k růstu poptávky po evropských vývozech, což zároveň znamená zvýšenou poptávku po exportech výrobních vstupů z ČR pro výrobu finálních produktů v jiných evropských zemích. TTIP podpoří i přímý vývoz z ČR do USA, jelikož bude přínosem pro malé a střední podniky (MSP), které mají méně prostředků na to, aby čelily současným bariérám obchodu. MSP budou těžit zejména ze zjednodušení celních procedur a odstraňování nákladů plynoucích z přizpůsobování se různým standardům. MSP budou mít přístup k informacím o americkém trhu a bude jim mimo jiné umožněno účastnit se soutěží o veřejné zakázky.
Tuzemským firmám nehrozí silný konkurenční tlak od amerických firem, a to z důvodu odlišné specializace českých a amerických firem. Očekává se, že TTIP povede k mírnému zvýšení reálných mezd, příjmů do státního rozpočtu a celkově blahobytu v ČR. Snazší přístup na americký trh přinese nové příležitosti pro nové subjekty a v budoucnu tak mohou přínosy z TTIP narůstat. ČR se navíc z hlediska struktury obchodu s USA velmi podobá právě německé ekonomice a sdílí tak většinu ekonomických preferencí ve vyjednávání TTIP. Je tudíž nepravděpodobné, aby další vyjednávání o TTIP na úrovni EU vedlo k přijetí řešení nevyhovujících ČR.
Současným trendem je uzavírání obchodních dohod mezi významnými centry světového obchodu. Pakliže by se do tohoto procesu EU (a tím pádem i ČR) nezačlenila, byla by relativně znevýhodněna, jelikož by nemohla čerpat výhody z volného vstupu na americký trh. TTIP posílí transatlantické vazby a zabrání tak možným negativním dopadům plynoucím z liberalizace vztahů mezi USA a jinými státy.
Pozice ČR v TTIP
Česká republika má aktuálně komparativní výhodu (silnou stránku) ve stabilní politické a bezpečnostní situaci, vysoké míře zapojení do mezinárodních hodnotových řetězců a stabilním podnikatelském prostředí. TTIP může spolu s těmito faktory zvýšit atraktivitu ČR pro zahraniční investice.
Pro maximalizaci benefitů, které TTIP nabízí, by ČR měla pracovat na dobudování efektivní infrastruktury, soustředit se na institucionální rozvoj, investovat do výzkumu a vývoje a podporovat jazykové vzdělávání českých firem. Snaha o dosažení dohody TTIP by neměla odepřít pozornost od vyjednávání v rámci WTO a od snahy o liberalizaci obchodu s dalšími zeměmi. Tedy eliminovat možnost zhoršení vztahů se zeměmi mimo TTIP adekvátní diplomatickou aktivitou.