Sjednocení kontrol pomůže živnostníkům i státu

Není potřeba dlouze diskutovat o tom, že byrokracie relativně nejvíce dopadá na malé podnikatele.

 


Často odrazuje od podnikání, či dokonce způsobuje, že drobní podnikatelé ukončí svou živnost. Mnohdy administrativní náklady vyrovnají nebo přesahují dopady daňového zatížení. Proto bychom jim měli věnovat pozornost a tyto náklady snižovat všude, kde to je možné.

Podstatnou část administrativních nákladů vyvolává kontrola ze strany státní správy. Záleží na odvětví podnikání, ale v zásadě každý podnikatel může být kontrolován desítkami různých úřadů. Od inspekce práce, přes obchodní a potravinářskou inspekci, až po hygienické stanice a stavební úřady. Těm všem musí živnostník věnovat svůj čas, část práce svých zaměstnanců, platit za různé konzultanty a odborníky a státu zase všelijaké poplatky. Kromě toho musí hledat na mnoha místech spousty formulářů, pokynů a dokumentů.

 


Roztříštěnost kontrolní činnosti státu má své další negativní aspekty. Jednotlivé úřady státní správy se spolu ještě nenaučily komunikovat a vyměňovat si informace. Dochází tak k neefektivnímu plýtvání časem kontrolorů, kterých se proto musí zaplatit více. Nedostatek koordinace ve státní správě pak dopadá i na podnikatele v nestejnoměrnosti časového rozložení kontrol. Zatímco někteří mohou být kontrolováni neustále ze strany různých úřadů, jiní se zájmů úředníků vyhnou. To de facto způsobuje narušování hospodářské soutěže, protože se kladou různě velké administrativní náklady na různé podnikatele.

Abych tyto problémy pomohla řešit, navrhla jsem novelu zákona o živnostenském podnikání a dalších zákonů. Její podstatou je sjednocení většiny kontrol u drobných živnostníků, kteří zaměstnávají méně než 10 pracovníků, na krajské živnostenské úřady. Tito podnikatelé tak budou místo desítek úřadů komunikovat s jednou institucí a na jednom místě najdou všechny potřebné informace o požadavcích ze strany státu a možných kontrol.

Úřady, od kterých se kontrolní pravomoc přenáší, by poskytovaly krajským živnostenským úřadům metodickou pomoc. Nicméně u drobných živnostníků lze předpokládat, že splnění požadavků nebude tak rozsáhlé a odborně složité, jako by tomu bylo u velkých podnikatelů. Nemělo by tak dojít ke snížení úrovně kontrol, jak tvrdí o našem návrhu vláda, která nevěří ve schopnosti zaměstnanců živnostenských úřadů. Pokud vláda tvrdí, že tito zaměstnanci nezvládnou vstřebat vědomosti o dané problematice, jak to může chtít po drobných živnostnících? Ti potřebují své úsilí věnovat své živnosti, na které jsou existenčně závislí, a ne studiu složitých byrokratických předpisů.

Sjednocení většiny kontrol do jednoho kontrolního místa by přineslo nejen úsporu v nákladech živnostníků, ale také by ušetřil stát, s ním i daňoví poplatníci, a ještě by zefektivnil svou kontrolní činnost. Jsem přesvědčena, že náš návrh podpoří všichni politici, kteří chtějí pro podporu drobných živnostníků něco opravdového udělat, a nikoli o ní pouze planě mluvit.

 

 

19. května 2015