Hlavní body

ZPRŮHLEDNÍME HOSPODAŘENÍ KRAJE
Víc, než si myslíte

 • Zveřejníme všechny platby z krajského rozpočtu nad 50 tisíc korun

 • Zveřejníme platy funkcionářů kraje

 • Všechny veřejné zakázky a výběrová řízení budou otevřená a pod veřejnou kontrolou, veškeré informace o nich budou neprodleně zveřejněny

 • Striktním dodržováním pravidel pro výběrová řízení ušetříme až 15 procent nákladů na investice; ušetřené prostředky použijeme na další investice či úhradu dluhů kraje

 • Zkonsolidujeme finance a zastavíme bezhlavé zadlužování kraje

 • Nastavíme pravidla pro posuzování hospodárnosti investic

 • Zavedeme zastoupení opozice v dozorčích radách krajem řízených společností

 • Přísná pravidla pro nakládání s prostředky kraje budou platit i ve všech krajem řízených organizacích a společnostech, včetně krajských nemocnic

 • Předem stanovíme a zveřejníme kritéria pro hodnocení grantů a dotací. Všechny žádosti i jejich vyhodnocení a výsledky budou neprodleně zveřejněny na webových stránkách kraje

 • Zveřejníme příjemce všech dotací z rozpočtu kraje a krajem řízených fondů, včetně zdůvodnění, proč dotaci obdrželi

 • Zprovozníme portál s informacemi o činnosti, hospodaření a majetku kraje

 • Zavedeme centrální nákup všude tam, kde to bude účelné

 • Zavedeme systém hodnocení kvality krajského úřadu a hodnocení kvality práce úředníků ze strany občanů, obcí i neziskového sektoru

 • Sestavíme podrobný a srozumitelný rozpočet kraje

MOUDŘÍ MYSLÍ I NA DRUHÉ
Víc, než si myslíte

 • Upřednostňujeme domácí a ambulantní péči před péčí ústavní

 • Budeme spolupracovat s neziskovým sektorem jako poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb

 • Rozsah poskytovaných služeb musí vyhovovat potřebám a přáním klientů, ne představám krajských úředníků

 • Podpoříme pěstounskou péči s cílem snížit počet dětí v ústavech

 • Zlepšíme dostupnost primární zdravotní péče - rodinný lékař není přežitek

 • Náročnější péče bude poskytována na specializovaných odděleních krajských nemocnic s vysoce kvalifikovaným personálem

 • S moderními přístroji musí pracovat kvalifikovaní a dobře placení zdravotníci - do strojů a staveb se investovalo dost, my se zaměříme na personál, protože ten léčí!

 • Vyčleníme finance na podporu denních stacionářů a odlehčovací služby

 • Podpoříme vznik specializovaných domovů pro seniory trpící Alzheimerovou chorobou či jiným podobným onemocněním vyžadujícím specializovanou péči

 • Podpoříme rozvoj živé kultury a stanovíme jasná pravidla pro přidělování grantů

 • Zaměříme se na obnovu památek regionálního významu

 • Poskytneme finance a podpoříme obnovu vybavení sborů dobrovolných hasičů

 • Zavedeme pravidla regulace živelné urbanizace středočeské krajiny

 • Provedeme revizi ekologické zátěže a budeme důsledně vyžadovat plnění závazků k odstranění ekologických škod či zamezení jejich vzniku

 • Podpoříme využití školních sportovišť mimo vyučování

VÍME, KUDY K PROSPERITĚ
Víc, než si myslíte

 • Zvýšíme daňové příjmy obcí a měst ve středních Čechách o 2,2 miliardy korun ročně, tedy téměř o čtvrtinu, a to již od roku 2013

 • Opravíme krajské silnice

 • Zavedeme strategický plán oprav silnic, který zamezí plýtvání při opravách

 • Pro každou opravu stanovíme konkrétní osobu odpovědnou za její kvalitu

 • Zavedeme v celém Středočeském kraji a Praze jednotný dopravní systém, Metropolitní integrovanou dopravu (MID), která bude levnější, rychlejší, efektivnější a ekologičtější

 • Na veškerou hromadnou dopravu bude stačit jedna jízdenka

 • V dopravních uzlech vybudujeme přestupní terminály mezi hromadnou i individuální dopravou, včetně parkovišť pro jízdní kola a mopedy

 • Naší prioritou bude vybudování rychlodráhy mezi Kladnem a okrajem Prahy

 • Zlepšením dopravy zvýšíme mobilitu pracovní síly a snížíme nezaměstnanost

 • Posílíme spolupráci krajem zřizovaných škol s průmyslovými podniky, abychom zlepšili možnost uplatnění absolventů na pracovním trhu

 • Zaměříme se na rozvoj znalostní ekonomiky, budeme usilovat o umístění dalších vědeckých a výzkumných pracovišť na území Středočeského kraje

 • Nedopustíme zánik venkovských škol jako základních center vzdělanosti v obcích

 • Budeme iniciovat program elektronizace učebnic - „čtečka místo těžkých knih“

 • Vytvoříme jednotný turistický pas „Srdce Čech“

 • Podpoříme regeneraci starších zemědělských staveb na venkově a vznik nových pracovních míst v těchto objektech